Skip to main content

Όροι χρήσης του λογισμικού Πληροφορικής και Ρομποτικής

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Βασίλης Γρηγορίου, Υπηρεσίες διαφήμισης/εκπαίδευσης» και τον διακριτικό τίτλο «Τeacherland», που εδρεύει στην Καισαριανή, Επαμεινώνδα 5, 16121, με ΑΦΜ 120383744, ΔΟΥ ΙΖ Αθηνών, (εφεξής θα αποκαλείται «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»), παραχωρεί στον Πελάτη (εφεξής θα καλείται «ΠΕΛΑΤΗΣ») άδεια χρήσης λογισμικού, με τους ακόλουθους όρους, τους οποίους ο ΠΕΛΑΤΗΣ συνομολογεί και αποδέχεται.

 

1.  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η παραπάνω άδεια χρήσης παρέχει αποκλειστικά στον ΠΕΛΑΤΗ τα ακόλουθα δικαιώματα*:

1.1 Επιτρέπεται να εγκαταστήσει, να χρησιμοποιήσει, να έχει πρόσβαση, να εμφανίσει, να εκτελέσει ή να εργαστεί με ένα αντίγραφο του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ή οποιαδήποτε προηγούμενη έκδοσή του για το ίδιο λειτουργικό σύστημα, μόνο σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, σταθμό εργασίας.
1.2 Επιτρέπεται να εγκαταστήσει και να χρησιμοποιήσει το προϊόν λογισμικού σε πέραν του ενός υπολογιστές μόνο αν έχει προμηθευτεί για τον κάθε υπολογιστή την αντίστοιχη άδεια χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ από τηνΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Ρητώς αναφέρεται ότι εκπαιδευτικές μονάδες (όπως σχολεία ή φροντιστήρια) θα πρέπει να προμηθευτούν από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ μία άδεια για κάθε υπολογιστή που λειτουργούν το πρόγραμμα.

* Επιφύλαξη δικαιωμάτων. Η «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» επιφυλάσσεται όλων των δικαιωμάτων τα οποία δεν παραχωρούνται ρητά.

 

2.     ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ

2.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ δεν έχει δικαίωμα μεταπώλησης ή εν γένει μεταβίβασης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ανεξάρτητα με τα αναφερόμενα σε άλλες ενότητες αυτής της Άδειας.

2.2 Δεν επιτρέπεται να προβεί σε αποσυμπίληση (reverse engineering), σε ανακατασκευή του πηγαίου ή του αντικειμενικού κώδικα (decompilation ή disassembly) του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, με εξαίρεση την περίπτωση και μόνο στην έκταση που τέτοιες δραστηριότητες επιτρέπονται ρητά από το ισχύον δίκαιο παρά τον πιο πάνω περιορισμό.

2.3 Η Άδεια Χρήσης αφορά το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ως ενιαίο προϊόν. Δεν επιτρέπεται ο διαχωρισμός των συστατικών μερών του για χρήση σε περισσότερους από έναν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ.

2.4 Η Άδεια Χρήσης δεν παραχωρεί κανένα δικαίωμα σε σχέση με οποιαδήποτε εμπορικά σήματα προϊόντων ή υπηρεσιών της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

2.5 Απαγορεύεται η εκμίσθωση, η ενοικίαση ή ο δανεισμός του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

2.6 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ενδέχεται να παρέχει στον ΠΕΛΑΤΗ υπηρεσίες υποστήριξης σε σχέση με το ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (“Υπηρεσίες Υποστήριξης”). Τυχόν συμπληρωματικός κώδικας λογισμικού που παρέχεται στον ΠΕΛΑΤΗ στα πλαίσια των Υπηρεσιών Υποστήριξης θα θεωρείται τμήμα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ και θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας. Όσον αφορά τις τεχνικές πληροφορίες που παρέχει στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ για λόγους Τεχνικής Υποστήριξης, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ έχει δικαίωμα να τις χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η υποστήριξη και η ανάπτυξη του προϊόντος. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν θα κάνει χρήση αυτών των τεχνικών πληροφοριών με τρόπο που να γνωστοποιεί την ταυτότητά του ΠΕΛΑΤΗ.

 

3.     ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

3.1 Όλα τα δικαιώματα τίτλων που περιλαμβάνονται στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, εικόνων, φωτογραφιών, κινουμένων σχεδίων, βίντεο, ήχων, μουσικής, κειμένου και βοηθητικών εφαρμογών (“applets”) που είναι ενσωματωμένα στο ΠΡΟΪΟΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ), στο έντυπο υλικό που το συνοδεύει καθώς και σε οποιαδήποτε αντίγραφα του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, όπως επίσης και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που αφορούν όλα τα παραπάνω, ανήκουν στην ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Όλα τα δικαιώματα τίτλων και πνευματικής ιδιοκτησίας, που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο στο οποίο μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ αποτελούν ιδιοκτησία του αντίστοιχου κατόχου του περιεχομένου και μπορεί να προστατεύονται από τους ισχύοντες νόμους και συμβάσεις περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλους νόμους και συμβάσεις περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η Άδεια Χρήσης δεν παραχωρεί στον ΠΕΛΑΤΗ κανένα δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτό το περιεχόμενο.

 

4.    ΔΙΑΡΚΕΙΑ-ΛΗΞΗ

4.1  Η παρούσα σύμβαση ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης του σχετικού τιμολογίου προς τον ΠΕΛΑΤΗ.

4.2 Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης είναι αόριστη και η παραχωρούμενη άδεια χρήσης ισχύει μέχρι την καταγγελία αυτής. Η άδεια χρήσης λήγει αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται η κοινοποίηση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, σε περίπτωση που ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραβεί οποιοδήποτε όρο της Σύμβασης αυτής, όλων των όρων της παρούσας συμφωνουμένων ως ουσιωδών.

4.3 Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης αυτής για οποιοδήποτε λόγο, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να πάυσει να χρησιμοποιεί το λογισμικό και οφείλει να απαλείψει απο την μνήμη του υπολογιστή του την εφαρμογή, χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του, που κατέβαλε κατά την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του.

 

5.    ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1 Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του ΠΕΛΑΤΗ για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη, που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με το Πρόγραμμα ή άλλα αντικείμενα ή υπηρεσίες που προβλέπονται από αυτήν την Σύμβαση. Περαιτέρω, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης των όρων της παρούσας λόγω απεργιών, κοινωνικών αναταραχών, τυχαίου γεγονότος και λοιπών περιστατικών ανωτέρας βίας. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, αν και έχει ελέγξει τη πιστότητα και την ποιότητα του προγράμματος, δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση για τη πιστότητα και τα τυχόν λάθη του ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗδεν εγγυάται ούτε την πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στο πρόγραμμα, ούτε την απόλυτη ακρίβεια αυτών. Ο πελάτης αναγνωρίζοντας το ενδεχόμενο ύπαρξης λάθους ή παράλειψης, οφείλει να διασταυρώνει και να επαληθεύει τις αντληθείσες πληροφορίες σε πρωτότυπες πηγές. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη για ζημιές ή φθορές που οφείλονται:
α) σε ατύχημα, πτώση, σύνθλιψη, περιβαλλοντικές συνθήκες, μαγνητικά πεδία, αντικανονική ηλεκτροδότηση, βλάβη του hardware
β) σε κακή χρήση ή σε χρήση με σύμφωνη προς τις οδηγίες χρήσης
γ) σε κάθε είδους αυθαίρετη επέμβαση ή / και τροποποίηση από άτομο μη ειδικά εξουσιοδοτημένο από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
δ) σε παράλειψη συχνής λήψης αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων δεδομένων και συστήματος του προγράμματος
ε) σε αλληλεπίδραση με άλλα προϊόντα λογισμικού (software) ή με ηλεκτρομηχανικά προϊόντα (hardware).
στ) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν εγγυάται την ποιότητα, απόδοση, εμπορικότητα ή καταλληλότητα του λογισμικού για καμία ειδική χρήση / εφαρμογή. Το λογισμικό διατίθεται “ως έχει” και ο ΠΕΛΑΤΗΣ αναλαμβάνει  την αποκλειστική ευθύνη και κίνδυνο για την καταλληλότητα και την απόδοσή του. Σε καμία περίπτωση δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι με το παρόν παρέχεται ρητή, σιωπηρή ή εννοούμενη εγγύηση για οτιδήποτε δεν αναγράφεται ρητά σ` αυτό.
ζ) Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ και οι προγραμματιστές της σε καμία περίπτωση δεν υπέχουν κύρια ή επικουρική ευθύνη για αποζημίωση οποιασδήποτε θετικής ή / και αποθετικής ζημιάς, ή / και διαφέροντος, ή / και διαφυγόντων κερδών, που θα οφείλεται σε υφιστάμενο σήμερα ή μελλοντικό ελάττωμα ή βλάβη του λογισμικού και του εγχειριδίου οδηγιών που πιθανά το συνοδεύει. Ενδεικτικά, χωρίς περιορισμό, η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν θα ευθύνεται για την εύρυθμη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των περιφερειακών του, σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλα προγράμματα λογισμικού ή δικτύου υπολογιστών για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος σε συνδυασμό με οποιοδήποτε άλλο προϊόν λογισμικού ή περιφερειακή συσκευή τρίτου κατασκευαστή, καθώς και για απώλεια δεδομένων, αρχείων ή προγραμμάτων λογισμικού.

 

6.    ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

6.1 Η παρούσα άδεια ισχύει μέχρι την τυχόν καταγγελία της. Όλοι οι όροι της θεωρούνται ουσιώδεις και η παράβαση έστω και ενός από αυτούς, επιφέρει, αυτόματα και χωρίς άλλη ενέργεια, τη μονομερή καταγγελία της από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Στην περίπτωση τέτοιας καταγγελίας, ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται να πάυσει να χρησιμοποιεί το λογισμικόκαι οφείλει να απαλείψει απο την μνήμη του υπολογιστή του την εφαρμογή, χωρίς να έχει δικαίωμα επιστροφής των χρημάτων του, που κατέβαλε κατά την εκχώρηση του δικαιώματος χρήσης του. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε περίπτωση καταγγελίας της άδειας επιφυλάσσεται να απαιτήσει από το χρήστη και την αποκατάσταση κάθε ζημιάς που υπέστη λόγω παράβασης των όρων από το χρήστη. Το δικαίωμα χρήσης μπορεί να καταγγελθεί:

  1. από τον ΠΕΛΑΤΗ
  2. από την «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» εάν ο ΠΕΛΑΤΗΣ παραβεί οποιονδήποτέ όρο της παρούσης σύμβασης.

 

7.    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

7.1 Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να αγοράσει το λογισμικό μόνο μέσα μέσω της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και όχι από άλλες πηγές.

7.2. Ο ΠΕΛΑΤΗΣ μπορεί να χρησιμοποιεί το λογισμικό υπό την παρούσα σύμβαση, μόνο εφόσον έχει αγοράσει το λογισμικό μέσω της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.

 

8.    Λοιπές Διατάξεις

8.1  Ισχύον Κείμενο. Η συμφωνία μεταξύ της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και του ΠΕΛΑΤΗ περιέχεται εξ’ ολοκλήρου στο παρόν έγγραφο. Οι όροι της σύμβασης αυτής δεν μπορούν να μεταβληθούν ή να τροποποιηθούν, παρά μόνο γραπτώς. Η μη τήρηση από έναν εκ των δύο συμβαλλομένων κάποιας ή περισσοτέρων από τις διατάξεις της παρούσας δεν θα μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση ή τροποποίησή της, ούτε να εμποδίσει την μελλοντική εκτέλεσή της.

8.2 Αυτόματη Αποδοχή. Η παρούσα σύμβαση γίνεται αυτομάτος αποδεκτή απο την ΠΕΛΑΤΗ σε περίπτωση χρήσης του λογισμικού.

8.3  Εφαρμοστέο Δίκαιο. Η παρούσα σύμβαση θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε αμφισβήτηση σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή αυτής θα υπάγεται στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων της Αθήνας.

8.4 Σε περίπτωση που οποιαδήποτε αρμόδια αρχή κρίνει ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους είναι άκυρος, παράνομος ή μη εφαρμόσιμος, σε οποιοδήποτε βαθμό, ο εν λόγω όρος, προϋπόθεση ή διάταξη θα αφαιρεθεί από τους εναπομείναντες όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις, που θα συνεχίσουν να ισχύουν στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

 

Κατεβάζοντας το λογισμικό αποδέχεστε αναντίρρητα στους παραπάνω όρους χρήσης του.